Reklamační řád

www.nacancana.cz

 

1. Záruční doba činí u nového zboží 24 měsíců, u použitého zboží 12 měsíců, ode dne převzetí zboží. Pokud výrobce poskytuje záruku delší, je uvedena u zboží na webu prodávajícího.

 

2. Prodávající odpovídá za to, že zboží při převzetí a v záruční době nemá vady. Zejména odpovídá za to, že zboží

2.1. má vlastnosti, které jsme si ujednali, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které jsme my nebo výrobce popsali nebo které jste mohli s ohledem na povahu zboží a na základě prováděné reklamy očekávat,

2.2. se hodí k účelu, který pro jeho použití uvádíme nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

2.3. odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

2.4. je v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

2.5. vyhovuje požadavkům právních předpisů.

 

3. Prodávající nenese odpovědnost

3.1. u zboží prodávaného za nižší cenu za vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána,

3.2. za opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním,

3.3. u použitého zboží za vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí,

3.4. za vady zboží, vyplývá-li to, zejména u zboží zuživatelného a podléhajícího rychlé zkáze, z jeho povahy,

3.5. pokud kupující před převzetím zboží věděl, že zboží má vadu,

3.6. pokud kupující vadu sám způsobil.

 

4. Výrobky, na které se vztahuje právo uplatnění reklamace, musí být předány k posouzení v záruční době a bez zbytečného odkladu po zjištění závady. V opačném případě vaše právo z odpovědnosti za vady zboží zaniká a nebude vám přiznáno. Zboží musí být čisté a s náležitými doklady a popisem závady případně označeným místem závady.

 

5. V případě reklamace můžete zvolit následující možnost.  Zašlete zboží na adresu: Stanislav Pokorný, Havlíčkova 919/24, 787 01  Šumperk. Jakmile budete vědět kdy a kde zásilku budeme moci vyzvednout, kontaktujte nás. Zásilka musí být kompletní (včetně příslušenství a veškeré dokumentace) a ve stavu, v jakém jste jej převzali při dodávce. Ke zboží přiložte doklad o koupi. Vždy prosím použijte balícího papíru nebo kartonu tak, aby nemohlo během přepravy dojít k polepení, popsání či jinému znehodnocení původních obalů. Neposílejte zboží na dobírku, v takovém případě nebude zboží převzato. Doporučujeme Vám zboží pojistit.

 

6. Ihned po obdržení zakoupeného zboží obdržíte reklamační protokol.

 

7. Zboží musí být pro přepravu řádně zabaleno tak, aby nedošlo k jeho dalšímu případnému poškození.

 

8. Bude-li reklamace uznána, máte právo u nového zboží:

8.1. na bezplatné odstranění vady,

8.2. pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, zejména nelze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, na dodání nového zboží bez vad, pokud se však vada týká pouze součásti zboží, můžete požadovat jen výměnu součásti,

8.3. není-li možné odstranění vady ani výměna zboží či jeho součásti, odstoupit od smlouvy,

8.4. na přiměřenou slevu z kupní ceny.

 

9. Bude-li reklamace uznána, máte právo u použitého zboží:

9.1. na bezplatné odstranění vady,

9.2. na přiměřenou slevu z kupní ceny,

9.3. není-li možné odstranění vady ani sleva z kupní ceny, odstoupit od smlouvy

 

10. Pokud nemůžete zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt téže vady po opravě nebo pro větší počet vad, máte dle své volby právo:

10.1. na dodání nového zboží, nebo výměnu součásti, to však neplatí u zboží prodávaného s vadou nebo u zboží použitého,

10.2. na přiměřenou slevu z kupní ceny,

10.3. odstoupit od smlouvy.

Za opakovaný výskyt vady se považuje, pokud se na věci vyskytne stejná vada po jejích alespoň dvou předchozích opravách. Za větší počet vad se považuje současný výskyt alespoň tří vad, z nichž každá samostatně brání užívání zboží

 

11. Nemůžete-li zboží vrátit v tom stavu, v jakém jste ji obdrželi, nemůžete odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nového zboží. To neplatí,

11.1. došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady zboží,

11.2. použili-li jste zboží ještě před objevením vady,

11.3.  nezpůsobili-li jste nemožnost vrácení zboží v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím, nebo

11.4.  prodali-li jste zboží ještě před objevením vady, spotřebovali-li jste ho, anebo pozměnili-li jste zboží při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátíte nám to, co ještě vrátit můžete, a ve zbytku nám poskytne náhradu do výše, v níž jste měli z použití zboží prospěch.

 

12. V případě, že se prokáže, že vada zboží je podstatným porušením smlouvy, máte možnost i odstoupit od smlouvy.

 

13. Ke zboží musí být přiloženy veškeré listiny, které nakupující se zbožím obdržel, tedy například paragon, záruční list a jiné. Při reklamaci je třeba sdělit, jakou vadu zboží reklamujete a jakým způsobem žádáte, aby byla reklamace vyřízena. Vaše reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. V případě, že reklamace nebude vyřízena včas, máte právo od smlouvy odstoupit.

 

14.  V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 8.3. , 9.3. , 10.3. , 12. a 13. reklamačního řádu vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

 

15. O vyřízení reklamace budete informováni e-mailem, případně SMS. Stejně jako při dodání objednávky budete informováni o expedici balíku a termínu doručení.

 

16. V případě, že bude vaše reklamace uznána, máte právo na náhradu nutných nákladů, které byly při uplatnění práva z odpovědnosti za vady zboží účelně vynaloženy.

 

17. Zboží je z hygienických důvodů k reklamaci přijato pouze řádně vyčištěné.

 

18. U zamítnutých reklamací mohou být účtovány náklady na reklamační řízení a manipulační poplatky.

 

 

Příloha

 

Adresát/provozovna:

Stanislav Pokorný (www.nacancana.cz)

Havlíčkova 919/24

787 01  Šumperk

 

Spotřebitel (jméno+příjmení):

Moje adresa:

Můj telefon:

Můj e-mail:

 

Uplatnění práva z vadného plnění (reklamace)

Vážení, dne ______ jsem ve Vašem obchodě www.nacancana.cz vytvořil/a objednávku (specifikace objednávky viz níže).

Zboží však vykazuje tyto vady (podrobný popis vad):

Požaduji vyřídit reklamaci následujícím způsobem: (* zde je třeba požadovaný způsob vyřízení podrobně popsat (viz reklamační řád prodávajícího)

Zároveň Vás žádám o vystavení písemného potvrzení o uplatnění reklamace s uvedením, kdy jsem právu uplatnil, co je obsahem reklamace spolu s mým nárokem na opravu/výměnu, a následně potvrzení data a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání (v případě, že se jedná o opravu, nikoliv výměnu).

 

Datum objednání zboží:

Datum převzetí zboží:

Číslo objednávky:

Peněžní prostředky za objednání, případně i za doručení, byly zaslány způsobem: ___________ a prosím o jejich vrácení zpět způsobem: _______________ (v případě volby zaslání na účet, uveďte své číslo účtu).

 

 

Datum, místo a podpis spotřebitele:

 

Příloha: daňový doklad prokazující zakoupení zboží